Röriga familjen

Lätt för mig att tro att du som läser vet vad som ligger bakom. Men så är det ju inte. Det är inte bara vänner och bekanta som läser bloggen längre. Det ser jag på statistiken. Vilket är otroligt kul. Jag gillar att fler hittar till Lottas mat.

Jag hade först tänkt att Lottas mat enbart skulle vara recept och matlagning men det fungerar inte. Jag lagar maten till min familj. Min familj är på så sätt involverad i bloggen om än på ett indirekt sätt. Mina inlägg färgas av hur jag och familjen mår.

Snubblar du in här har du inte hängt med i den underliggande röda tråden som löper igenom min blogg och igenom mitt liv. Du vet inte vem jag är eller min familj. Du vet inte varför livet och familjen är rörig.

Därför ska jag försöka presentera familjen. Varför vi lever i ett kaos och luften ibland går ur mig. För min familj den är inte riktigt som andra familjer.

Undrar du något så fråga. lottasmat@yahoo.se
 "Det enda goda är kunskap och det enda onda är okunnighet." Sokrates
  


Familjemedlemmar - Diagnoser

Jag, Lotta, - reumatisk systemsjukdom MCTD, fibromyalgi, hypothyreos, migrän och utmattningssyndrom ä.

Gubben, Niklas, - adhd, dyslexi.

Marcus - son, 33 år - DFT (Diagnosfri för tillfället).

Max - son, 24 år - adhd.

Maja - dotter, 22 år - adhd med autistiska inslag, kontroll- och tvångsyndrom (OCD), ångest, Hallux valgus, Hypermobilitetssyndrom.

Magda - dotter, 20 år - autism, adhd, ångest och depressionstillstånd, marginell intellektuell funktionsnedsättning. Dyslexi och dyskalkyli.Kort om de olika diagnoserna

MCTD 
Förkortning för mixed connective tissue disease, d.v.s. en blandform av olika bindvävssjukdomar.
Typiska symptom är trötthet, värk i muskler och leder, Raynauds syndrom (kärlkramp i fingrar, tår men även inre organ). 
Sjukdomen kan också förorsaka förändringar i inre organ. 


FIBROMYALGI
Huvudsymtomen vid fibromyalgi är utbredd ständig värk i kroppen samt onormal kraftlöshet/trötthet. 
Många andra symtom är vanliga, t.ex. ofunktionell sömn, stelhet, huvudvärk, yrsel, domningar, magtarm-, andnings-, urinerings- och hjärtrytmrubbningar, feberkänsla, hud- och slemhinnesymtom, allergi, dimsyn samt neurokognitiva problem som närminnes- och koncentrationssvårigheter, ljud- och luktkänslighet liksom försämrad förmåga att sortera och värdera inkommande sinnesintryck. 


HYPOTHYREOS
Hypothyreos är för låg ämnesomsättning beroende på en underproduktion i sköldkörteln av hormonet TSH.
Typiska symptom är trötthet, viktökning och en känsla av att vara frusen.
En för låg ämnesomsättning påverkar alla organ i kroppen.


AUTISM
Själva ordet autism betyder att det finns svårigheter i att ta in och tolka information. Det leder till att det är mycket svårt att se till andra människors behov, tankar och känslor.

För att då diagnosen autism krävs begränsningar som är så allvarliga att de påverkar vardagen inom tre huvudområden;

* förmågan till social interaktion,
* förmågan till ömsesidig kommunikation,
* föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.


ADHD
Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, eller ADHD, är ett neuropsykiatriskt tillstånd som påverkar förmågan att fokusera och koncentrera sig på en uppgift.
ADHD omfattar också en överdriven aktivitet (myror i baken).
Påverkar personens förmåga att göra saker dvs "komma tillskott". Kan också påverka hur personen utvecklar sina relationer till andra personer eller sin egen självkänsla.

OCD
Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade ritualer eller tankar.
Det internationella namnet är Obsessive-Compulsive Disorder, OCD.
Tvångstankar är tankar som är obehagliga och ofrivilliga och som ger upphov till ångest.
Tvångshandlingar är de tankar eller ritualer som den sjuke använder sig av för att sedan slippa ångesten. 

KONTROLLBEHOV
Kontrollbehov kallas det när man har behovet att ha kontroll och bestämma över en situation med andra grupper eller enskilda individer.
De som har kontrollbehov mår oftast väldigt dåligt av att själva behöva anpassa sig till en grupp/situation och hittar gärna på olika strategier för att undvika detta.
Ett vanligt beteende är att aldrig vara tyst i ett samtal och att avbryta andra personer till förmån för sina egna åsikter för att skapa kontroll på samtalet.
Ett annat kontrollbehov kan vara att man känner sig tvungen att kontrollera saker. Att vissa saker ska ligga rakt eller på ett speciellt sätt.DYSLEXI
Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Sämre arbetsminne och problem med "rabbel"-inlärning.
Dyslexi förekommer på alla begåvningsnivåer och i alla språk.


DYSKALKYLI
Matematiksvårigheter som inte är kopplade till intelligens.
De matematiska svårigheterna kan vara orsakade av störningar i den mer grundläggande förmågan att skapa sig abstrakta matematiska begrepp. 
En person med dyskalkyli kan ha svårt att tex läsa av en analog klocka, hålla koll på sin egen ekonomi och skilja på höger och vänster.

Dyslexi och dyskalkyli förekommer ofta tillsammans med ADHD.


HALLUX VALGUS
Hallux valgus betyder att stortån vinklas mot de andra tårna. Ibland kan tårna ligga omlott. Ofta andra problem med fötterna i samband med Hallux valgus så som bred framfot, böjda tår och främre plattfot.

HYPERMOBILITETSSYNDROM
En ökad rörlighet i kroppens leder på grund av en slapphet i de omgivande mjuka vävnaderna.
Lederna är ostadiga och det ger svårigheter vid fysisk belastning. Detta kan gälla alla kroppens leder, till exempel fotleder, knän, ryggens och bröstkorgens leder, handleder och fingrar, med flera.